โครงการวิจัย เรื่อง “การยอมรับและการใช้การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของแพทย์เฉพาะทางในประเทศไทย”

เรียน แพทย์เฉพาะทางประจำราชวิทยาลัยฯ

เนื่องด้วย ผศ.ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ และนายภานุพงศ์ ภู่ตระกูล ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ศึกษาโครงการวิจัย เรื่อง “การยอมรับและการใช้การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของแพทย์เฉพาะทางในประเทศไทย” (Acceptance and Use of Thai Traditional and Complementary and Alternative Medicine among Medical Specialists in Thailand) ผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562 และได้ขอความอนุเคราะห์ราชวิทยาลัยฯ ช่วยประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวแก่สมาชิก

การศึกษานี้มีจุดประสงค์เพื่อทำการสำรวจแพทย์เฉพาะทางสาขาต่าง ๆ ถึงการยอมรับและการใช้การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกด้วยแบบสอบถามออนไลน์ ใช้เวลาในการตอบประมาณ 5 นาที โดยข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ ไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบใด ๆ ทั้งสิ้น และนำเสนอในภาพรวมเพื่อเป็นประโยชน์ทางวิชาการและพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกต่อไป

ราชวิทยาลัยจึงใคร่ขอความร่วมมือสมาชิกที่สนใจทำการตอบแบบสำรวจออนไลน์โดยการคลิกที่ Link ด้านล่าง

  1. Link แบบสอบถาม http://www.tinyurl.com/mm2tmms
  2. Link เอกสารรายละเอียดงานวิจัย (Information sheet) http://www.tinyurl.com/mm2tmmsinform