เวชศาสตร์ครอบครัวการบริบาลแบบประคับประคอง

คณะกรรมการฝึกอบรมและสอบเวชศาสตร์ครอบครัวการบริบาลแบบประคับประคอง ได้รวบรวมคำถามที่ถูกถามบ่อย ให้ผู้สนใจได้ศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอบรมเวชศาสตร์ครอบครัวการบริบาลแบบประคับประคอง

สำหรับผู้ที่มีคำถามเพิ่มเติม สามารถส่งคำถามมาได้ที่เวปไซด์ราชวิทยาล้ย หรือ Facebook ของราชวิทยาลัย เพื่อรวบรวมตอบต่อไป

FAQ_PCFM