สูจิบัตร พิธีมอบหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรฯ​ 2563

สูจิบัตร

พิธีมอบรางวัลแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

พิธีมอบสมาชิกกิตติมศักดิ์ ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

พิธีมอบประกาศนียบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวการบริบาลแบบประคับประคอง

พิธีมอบหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

12 ธันวาคม 2563

สูจิบัตร 2020