สถาบันฝึกอบรม

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เปิดการฝึกอบรม 2 หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว และหลักสูตรประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัวการบริบาลแบบประคับประคองโดยมีรายชื่อสถาบันฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองจากแพทยสภา โดยราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดังนี้

สถาบันฝึกอบรม หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

สถาบันฝึกอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัวการบริบาลแบบประคับประคอง (อยู่ระหว่างรอการรับรอง)